środa, 4 marca 2015

POLISY INWESTYCYJNE - ODZYSKIWANIE OPŁAT LIKWIDACYJNYCH

Polisy inwestycyjne potocznie zwane polisolokatą to umowa indywidualnego lub grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Na mocy umowy Ubezpieczony zobowiązuje się do okresowych wpłat na różnego rodzaju fundusze inwestycyjne, które wg założeń powinny wypracowywać zysk.
Problem jednak zaczyna się w przypadku rezygnacji z polisy i wypowiedzenia umowy. W przypadku zakończenia umowy przed określonym termin, naliczana jest Opłata likwidacyjna, wynosi często od kilkudziesięciu do nawet 100% zainwestowanego kapitału. Są to opłaty, którymi obciążani zostają konsumenci w momencie rozwiązania umowy przed "minimalnym okresem" trwania umowy, zazwyczaj jest to 10-15 lat. Takie zapisy umowne są  postanowieniami niedozwolonymi (klauzulami abuzywnymi). Działanie to jest zazwyczaj bezprawne i ubezpieczonemu przysługuje roszczenie o zwrot opłaty likwidacyjnej od Towarzystwa Ubezpieczeń. Zapisami tymi zajmował się w ostatnim czasie Urząd Ochrony Konsumentów i konkurencji[1].

ZWROT OPŁATY LIKWIDACYJNEJ
Istnieje co najmniej kilka podstaw prawnych umożliwianych zwrot niesłusznie pobranie opłaty likwidacyjnej.
W grę mogą wchodzić zarówno przepisy o zwrocie nienależnego świadczenia, jak i art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym[2], czy też o możliwości podważenia samej zmiany warunków umowy – w oparciu o art. 830 § 3 k.c. – jako bezskutecznej. 

DOCHODZENIE ZWROTU OPŁATY

Jak wyżej wskazałem, pobranie opłaty likwidacyjnej jest świadczeniem nienależnym, a zatem  w sprawach o zwrot opłaty likwidacyjnej zastosowanie ma art. 118 k.c., który stanowi, że termin przedawnienia wynosi dziesięć lat.
Z uznaniem opłaty likwidacyjnej jako świadczenia nienależnego wiąże się również kwestia możliwości dochodzenia odpowiednich odsetek ustawowych, które są należne od dnia rozwiązania polisy

Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach związanych z odszkodowaniami. W przypadku zapytań, proszę  o kontakt mailowy lub telefoniczny.

[1] [1] Krzysztof Lehman, Konsument w sieci, http://konsumentwsieci.pl
[2] W razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać [….] naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnie- nia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu

czwartek, 21 stycznia 2010

WINDYKACJA ODSZKODOWAŃ

Uległeś wypadkowi ?
Starasz się o odszkodowanie ?
Chcesz Wygrać ?
Nie walcz samotnie z machiną, która zatrudnia
cały sztab profesjonalistów pracujących tylko
po to by zapłacić Ci dużo mniej. A najlepiej - NIC.
Firmy ubezpieczeniowe Lubią brać !
Bardzo nie lubią oddawać.
Chcesz wygrać? Zgłoś się do nas!

Uzyskanie należnego odszkodowania nie jest sprawą prostą. Polityka działania firm ubezpieczeniowych w większości przypadków polega na wypłacie części należności przy znacznych utrudnieniach w dochodzeniu jej w ogóle. Niewielkie sumy mają na celu Naszymi klientami są również osoby, które uległy wypadkom przy pracy i wypadkom losowym, osoby zakażone chorobami zakaźnymi w placówkach medycznych (np. żółtaczka czy gronkowiec) oraz ofiary wszelkich błędów lekarskich.

Wiele przypadków wydaje się być beznadziejnymi, ale z naszą pomocą nawet najtrudniejsze sprawy mogą zostać rozwiązane pomyślnie dla klienta w możliwie najkrótszym terminie.

* mamy wieloletnie doświadczenie prawniczo-medyczne w likwidacji szkód komunikacyjnych,
* reprezentujemy przed ubezpieczycielami osoby poszkodowane w wyniku wypadków drogowych i innych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową,
* dochodzimy w imieniu poszkodowanych
zadośćuczynienia za doznane szkody osobowe (uszczerbek na zdrowiu) i materialne,
* działamy na podstawie umowy zlecenia

zadowolić klienta i zniechęcić go do dalszego dochodzenia należnych mu kwot

Jeżeli czujemy się dotknięci decyzją towarzystwa ubezpieczeniowego, możemy dalej dochodzić roszczeń. Mamy min. 3 lata na dochodzenie należnych nam pieniędzy, możemy dążyć do tego sami lub przy pomocy wyspecjalizowanych w tym podmiotów.

Gdy skorzystamy z pomocy prawnika jesteśmy postrzegani w innym świetle, ubezpieczyciel nie odprawi nas z kwitkiem poprzez pismo pełne profesjonalnych zwrotów, wymienionych aktów prawnych itd.

Zakres naszych działań obejmuje dochodzenie roszczeń związanych z nieprawidłowym wyliczaniem polis posagowych, zwrotu kaucji mieszkaniowych, ale również odszkodowań za bezumowne korzystanie z własności prywatnej, nieuregulowany stosowną umową przebieg linii przesyłowych przez nieruchomości (energetyczne, gazowe itp.)

Każdy przypadek jest przez nas badany indywidualnie i wnikliwie, działamy już następnego dnia po podpisaniu umowy, czyniąc to w oparciu o wieloletnie doświadczenie prawniczo-medyczne w likwidacji szkód komunikacyjnych.

Reprezentujemy przed ubezpieczycielami osoby poszkodowane w wyniku wypadków drogowych oraz wszelkich innych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, dochodzimy w imieniu poszkodowanych odszkodowania oraz zadośćuczynienia za doznane szkody osobowe (uszczerbek na zdrowiu) i materialne, działamy na podstawie umowy zlecenia.

Nie mów - Nie dostałem odszkodowania.

Zgłoś się do nas!

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE – RAPORT URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
600 skontrolowanych wzorców umów, 13 sprawdzonych przedsiębiorców, kilkadziesiąt klauzul skierowanych do sądu – to ostatnie działania Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące ubezpieczeń na życie. Niemal wszyscy przebadani przedsiębiorcy stosowali niezgodne z prawem postanowienia
[Warszawa, 20 stycznia 2010 r.] Każdy konsument może dobrowolnie ubezpieczyć swoje życie i zdrowie korzystając z oferty zakładów ubezpieczeniowych. Oferują one ubezpieczenia indywidualne, ale również grupową ochronę. W każdym przypadku warunki ubezpieczenia i wypłaty odszkodowania określa umowa – jeżeli wybieramy ubezpieczenie indywidualne, zawsze musimy zawrzeć ją na piśmie. Zasady polisy i obowiązki stron znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), a także w podpisywanej umowie.
Najnowszy raport UOKiK z kontroli umów stosowanych przez 13 zakładów ubezpieczeń wskazuje, że prawa konsumentów ubezpieczających się na życie nie zawsze są przestrzegane. Delegatury UOKiK zbadały 600 wzorców umownych stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeń na życie: AXA Życie, CARDIF Polska, Aviva, COMPENSA, EUROPA, HDI-Gerling Życie, PZU Życie, ING, NORDEA Polska, WARTA, LINK4 Life, Sopockie TU na Życie ERGO HESTIA oraz PRAMERICA Życie TU i Reasekuracji. Oprócz umów ubezpieczenia na życie, skontrolowano polisy posagowe, rentowe, wypadkowe i chorobowe oraz produkty zabezpieczające przyszłość dzieci – niemal wszystkie zawierały sprzeczne z prawem, niejednoznaczne i niezrozumiałe postanowienia.
Urząd zakwestionował przede wszystkim postanowienia umożliwiające ubezpieczycielowi samodzielną zmianę zakresu świadczeń i świadczeniodawcy (np. zakładu opieki zdrowotnej w przypadku ubezpieczeń medycznych). W konsekwencji przedsiębiorca mógł jednostronnie decydować o warunkach ubezpieczenia w trakcie obowiązywania umowy. Zdaniem UOKiK konsument, decydując się na konkretną ofertę, zwraca szczególną uwagę na jej zakres. Przyznanie sobie prawa przez drugą stronę do zmiany umowy w dowolnym momencie narusza interesy ekonomiczne płacącego składki konsumenta i oczekującego opieki zgodnej z umową.
Urząd ustalił, że prawie wszystkie skontrolowane zakłady stosowały niejednoznaczne i nieprecyzyjne postanowienia, umożliwiające ich dowolną interpretację. Największe zastrzeżenia wzbudziły klauzule, których interpretacja na korzyść ubezpieczyciela mogła pozbawić konsumenta wypłaty świadczenia. Przykładowo, jeden z przedsiębiorców zastrzegał możliwość odmowy wypłaty, jeśli nieszczęśliwe zdarzenie wystąpiło w następstwie bliżej nieokreślonego nieuzasadnionego nieskorzystania z porady lekarskiej. W konsekwencji konsument nie miał pewności, w jakim przypadku zakład może odmówić wypłaty odszkodowania lub realizacji określonego w umowie świadczenia. Zdaniem UOKiK ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela powinno być jasne i precyzyjne tak, aby konsument miał pewność, w jakim przypadku przedsiębiorca może odmówić wypłaty odszkodowania lub realizacji określonego w umowie świadczenia.
Za niezgodne z prawem Urząd uznał wprowadzanie w błąd, co do długości okresu ochrony ubezpieczeniowej, szczególnie konsumentów w podeszłym wieku. Zakwestionowano klauzulę, zgodnie z którą po ukończeniu przez konsumenta określonego wieku, ubezpieczyciel wyłącza swoją odpowiedzialność, mimo opłacanych nadal składek i zawartej umowy. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w zakresie, o którym mowa (…) kończy się niezależnie od postanowień umowy ubezpieczenia w dniu osiągnięcia przez ubezpieczonego wieku 70 lat. Brak ochrony ubezpieczeniowej w okresie, za który opłacana była składka, zdaniem UOKiK, rażąco narusza interesy ekonomiczne konsumentów – podobnie jak ograniczanie wysokości wypłacanego odszkodowania, konsumentom posiadającym kilka umów ubezpieczeń na życie. Jak wykazała kontrola UOKiK regułą jest, że zakłady ubezpieczeń wypłacają odszkodowania przewidziane tylko jedną umową, mimo że konsument opłacał składki i był chroniony kilkoma polisami na życie. Zgodnie z prawem, w przypadku ubezpieczeń na życie zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić poszkodowanemu rekompensaty przewidziane we wszystkich umowach.
Ponadto Urząd zakwestionował postanowienia bardzo uciążliwe dla ubezpieczających się na życie m.in. zobowiązujące ich do przekazywania wszystkich informacji ubezpieczycielowi listem poleconym – jednocześnie przy braku takiego obowiązku po stronie ubezpieczyciela. Nieuzasadnione jest również żądanie złożenia oryginału umowy wraz z wnioskiem o wypłatę świadczenia w przypadku zaistnienia szkody. Oddając przedsiębiorcy oryginał, konsument traci dokument będący podstawą do dochodzenia praw w przyszłości. Niezgodne z przepisami są również zbyt krótkie terminy na zgłoszenie informacji o wypadku wyznaczane przez ubezpieczycieli.
W toku kontroli zakłady ubezpieczeń dobrowolnie zaprzestały stosowania połowy z zakwestionowanych postanowień. Niemniej jednak, aby zapobiec naruszeniom prawa w przyszłości, Urząd skierował już cztery pozwy, do sądu – w przygotowaniu jest następnych sześć – o uznanie w sumie 23 postanowień za niedozwolone. Ponadto Prezes UOKiK wydała już decyzje dotyczące trzech towarzystw ubezpieczeń na życie: Compensa, HDI – Gerling Życie oraz Sopockie TU na Życie ERGO HESTIA. Suma nałożonych na przedsiębiorców kar to 539 964 zł.
Jednocześnie Urząd przypomina, że konsument, który chce skorzystać z usług zakładu ubezpieczeń, powinien zawsze dostać umowę i dokładnie ją przeczytać. Przy wyborze nie kierujmy się tylko wysokością składki, ale sprawdźmy cały zakres ochrony ubezpieczeniowej, prawa i obowiązki stron umowy. Jeżeli nie rozumiemy postanowień umowy, poprośmy ubezpieczyciela o ich doprecyzowanie. Konsument, który zamierza zawrzeć umowę i znalazł postanowienie, które znajduje się w rejestrze klauzul niedozwolonych, powinien zwrócić przedsiębiorcy uwagę na ten fakt. W przypadku, gdy nie zgodzi się on na modyfikację postanowienia, najlepiej zmienić kontrahenta. Jeżeli umowa już zawarta zawiera postanowienia z rejestru – nie wiążą one konsumenta z mocy prawa. W sytuacji, w której przedsiębiorca nie przychyli się do tego stanowiska, należy zwrócić się do właściwego sądu o uznanie danego postanowienia za niewiążące.
W sytuacji, gdy mamy kłopoty z firmą ubezpieczeniową należy zwrócić się do Rzecznika Ubezpieczonych. Spór można rozwiązać przed Sądem Polubownym, działającym przy Rzeczniku Ubezpieczonych.

wtorek, 12 sierpnia 2008

UBEZPIECZENIA I ODSZKODOWANIA

Uległeś wypadkowi ?
Starasz się o odszkodowanie ?
Chcesz Wygrać ?
Nie walcz samotnie z machiną, która zatrudnia
cały sztab profesjonalistów pracujących tylko
po to by zapłacić Ci dużo mniej. A najlepiej - NIC.
Firmy ubezpieczeniowe Lubią brać !
Bardzo nie lubią oddawać.
Chcesz wygrać? Zgłoś się do nas!

Uzyskanie należnego odszkodowania nie jest sprawą prostą. Polityka działania firm ubezpieczeniowych w większości przypadków polega na wypłacie części należności przy znacznych utrudnieniach w dochodzeniu jej w ogóle. Niewielkie sumy mają na celu Naszymi klientami są również osoby, które uległy wypadkom przy pracy i wypadkom losowym, osoby zakażone chorobami zakaźnymi w placówkach medycznych (np. żółtaczka czy gronkowiec) oraz ofiary wszelkich błędów lekarskich.

Wiele przypadków wydaje się być beznadziejnymi, ale z naszą pomocą nawet najtrudniejsze sprawy mogą zostać rozwiązane pomyślnie dla klienta w możliwie najkrótszym terminie.

* mamy wieloletnie doświadczenie prawniczo-medyczne w likwidacji szkód komunikacyjnych,
* reprezentujemy przed ubezpieczycielami osoby poszkodowane w wyniku wypadków drogowych i innych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową,
* dochodzimy w imieniu poszkodowanych
zadośćuczynienia za doznane szkody osobowe (uszczerbek na zdrowiu) i materialne,
* działamy na podstawie umowy zlecenia

zadowolić klienta i zniechęcić go do dalszego dochodzenia należnych mu kwot

Jeżeli czujemy się dotknięci decyzją towarzystwa ubezpieczeniowego, możemy dalej dochodzić roszczeń. Mamy min. 3 lata na dochodzenie należnych nam pieniędzy, możemy dążyć do tego sami lub przy pomocy wyspecjalizowanych w tym podmiotów.

Gdy skorzystamy z pomocy prawnika jesteśmy postrzegani w innym świetle, ubezpieczyciel nie odprawi nas z kwitkiem poprzez pismo pełne profesjonalnych zwrotów, wymienionych aktów prawnych itd.

Zakres naszych działań obejmuje dochodzenie roszczeń związanych z nieprawidłowym wyliczaniem polis posagowych, zwrotu kaucji mieszkaniowych, ale również odszkodowań za bezumowne korzystanie z własności prywatnej, nieuregulowany stosowną umową przebieg linii przesyłowych przez nieruchomości (energetyczne, gazowe itp.)

Każdy przypadek jest przez nas badany indywidualnie i wnikliwie, działamy już następnego dnia po podpisaniu umowy, czyniąc to w oparciu o wieloletnie doświadczenie prawniczo-medyczne w likwidacji szkód komunikacyjnych.

Reprezentujemy przed ubezpieczycielami osoby poszkodowane w wyniku wypadków drogowych oraz wszelkich innych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, dochodzimy w imieniu poszkodowanych odszkodowania oraz zadośćuczynienia za doznane szkody osobowe (uszczerbek na zdrowiu) i materialne, działamy na podstawie umowy zlecenia.

Nie mów - Nie dostałem odszkodowania.

Zgłoś się do nas!